Thông báo

Liên kết website Liên kết website

Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Sở Công Thương đã giải quyết

100 %

hồ sơ đúng hạn
(Cập nhật lúc: 12/12/2017 0:0)

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Số lượt online:

 

 

Quy chế hoạt động Quy chế hoạt động

QUY CH

Tổ chức và hoạt động của Sở Công Thương

thành phố Hồ Chí Minh

(Ban hành kèm theo Quyết định số 23 /2009/QĐ-UBND

ngày 18 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố)

_________

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công thương, bao gồm: cơ khí; luyện kim; điện; năng lượng mới; năng lượng tái tạo; dầu khí (nếu có); hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp thực phẩm; công nghiệp chế biến khác; lưu thông hàng hóa trên địa bàn thành phố; xuất khẩu; nhập khẩu; quản lý thị trường; quản lý cạnh tranh; xúc tiến thương mại; kiểm soát độc quyền; chống bán phá giá; chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; thương mại điện tử; dịch vụ thương mại; hội nhập kinh tế; quản lý cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn; các hoạt động khuyến công; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở.

Sở Công Thương chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Công Thương.

Điều 2. Sở Công Thương có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách, được mở tài khoản tại ngân hàng và Kho bạc Nhà nước theo quy định của Nhà nước.

Tên giao dịch đối ngoại của Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh là: HOCHIMINH CITY'S DEPARTMENT OF INDUSTRY AND TRADE.

Trụ sở chính đặt tại: Số 163, đường Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Ðiện thoại: (84-8) 38296322; Fax: (84-8) 38221778.

Cơ sở 2 tại: Số 59-61, Lý Tự Trọng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Ðiện thoại: (84-8) 38292991; Fax: (84-8) 38224536.

 

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

 

Điều 3. Trình Ủy ban nhân dân thành phố

1. Dự thảo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chủ trương, chính sách, chương trình, biện pháp, quy định cụ thể về phát triển ngành công thương trên địa bàn;

2. Dự thảo các quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân thành phố về lĩnh vực công thương;

3. Dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường theo quy định của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Công Thương và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

4. Dự thảo quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với trưởng, phó các đơn vị thuộc Sở Công Thương; tham gia dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo phụ trách lĩnh vực công thương của Phòng Công Thương thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân quận.

Điều 4. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố

1. Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc Sở Công Thương theo quy định của pháp luật;

2. Dự thảo các quyết định, chỉ thị cá biệt thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về lĩnh vực công thương.

Điều 5. Về công tác thi hành pháp luật

1. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các quy định về phát triển công thương sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực công thương.

2. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố thẩm định thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng các công trình phát triển ngành công thương trên địa bàn thành phố theo phân cấp; thẩm định, cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn và thu hồi các loại giấy phép, giấy đăng ký, chứng nhận thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương theo quy định của pháp luật, sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 6. Lĩnh vực công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp

1. Về cơ khí và luyện kim:

Tổ chức xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển ngành cơ khí, ngành luyện kim, phát triển các sản phẩm cơ khí, cơ - điện tử trọng điểm, các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, kết hợp kỹ thuật cơ khí, tự động hóa, điện tử công nghiệp trên địa bàn thành phố.

 

2. Về điện lực và năng lượng:

a) Tổ chức xây dựng và thực hiện quy hoạch, chính sách, kế hoạch phát triển điện lực, phát triển việc ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo khí sinh học, năng lượng mặt trời, năng lượng gió và các dạng năng lượng khác trên địa bàn thành phố;

b) Tổ chức xây dựng và thực hiện quy hoạch, chính sách, kế hoạch nghiên cứu, phát triển sản xuất và sử dụng tiết kiệm - hiệu quả năng lượng trên địa bàn thành phố;

c) Thẩm định, phê duyệt các dự án, đề án, luận chứng có liên quan đến phát triển các dạng năng lượng mới, năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng theo quy định của pháp luật;

d) Thẩm định, phê duyệt hồ sơ bồi thường di dời công trình điện. Phê duyệt dự án đầu tư, quản lý chất lượng công trình điện trên địa bàn thành phố theo thẩm quyền quy định;

đ) Tổ chức thực hiện quy định về quản lý hoạt động điện lực trên địa bàn; các quy định về hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp và các công trình điện khác trên địa bàn thành phố;

e) Tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật về hoạt động điện lực và sử dụng điện cho đơn vị điện lực tại địa bàn thành phố; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tập huấn về hoạt động sử dụng tiết kiệm - hiệu quả năng lượng và an toàn điện cho cán bộ quản lý năng lượng, cán bộ tư vấn kiểm toán năng lượng, các cán bộ và nhân viên của các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất và các tổ chức quản lý điện trên địa bàn; hướng dẫn và kiểm tra việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm an toàn điện trong hoạt động sử dụng tiết kiệm - hiệu quả năng lượng, hoạt động điện lực và sử dụng điện;

g) Tổ chức triển khai thực hiện phương án giá điện trên địa bàn thành phố sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

h) Phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện kiểm tra, thanh tra chuyên ngành điện lực theo quy định của pháp luật.

3. Về hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp và các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn:

a) Tổ chức xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển ngành hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp và các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn trên địa bàn thành phố;

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan của thành phố kiểm tra và xử lý các vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, khí hóa lỏng và các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn theo quy định của pháp luật.

4. Về công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất xi măng):

a) Chủ trì tổ chức xây dựng và thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản trên địa bàn sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển ngành khai thác mỏ và chế biến khoáng sản trên địa bàn thành phố; kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, quy định an toàn trong khai thác mỏ và chế biến khoáng sản trên địa bàn thành phố.

5. Về công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác:

a) Tổ chức xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển ngành sau khi được phê duyệt, gồm: dệt - may, da - giầy, giấy, sành sứ, thủy tinh, nhựa, bia, rượu, nước giải khát, thuốc lá, bánh kẹo, sữa, dầu thực vật, chế biến bột và tinh bột;                                     

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng sản phẩm công nghiệp, an toàn vệ sinh, môi trường công nghiệp; an toàn vệ sinh thực phẩm từ khâu sản xuất đến khi đưa vào lưu thông thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương.

6. Về khuyến công:

a) Triển khai xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công tại địa phương, bao gồm các hoạt động thực hiện bằng nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và các hoạt động thực hiện bằng nguồn kinh phí khuyến công địa phương;

b) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công cho cán bộ làm công tác khuyến công tại địa phương.

7. Về cụm, điểm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện chương trình, đề án, cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa, tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn (bao gồm cả các ngành nghề, làng nghề nông thôn, các hợp tác xã thuộc lĩnh vực công thương); phê duyệt điều lệ của các tổ chức đó;

b) Triển khai thực hiện cơ chế, chính sách ưu đãi thu hút đầu tư, xuất nhập khẩu, thuế, tài chính, lao động và xây dựng hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng, di chuyển cơ sở sản xuất, xây dựng mới cụm, điểm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn sau khi được phê duyệt.

 8. Về thực hiện chuyển dịch cơ cấu công nghiệp:

a) Thực hiện nhiệm vụ, chương trình mục tiêu các ngành công nghiệp của thành phố đến năm 2015 có xét đến năm 2020 (theo các Quyết định của Thủ tướng Chính  phủ và Bộ Công Thương).

b) Thực hiện tốt chương trình chuyển dịch cơ cấu công nghiệp hiệu quả cao của thành phố, tập trung cho 4 ngành công nghiệp trọng yếu.

 

Điều 7. Lĩnh vực thương mại

1. Về thương mại nội địa:

a) Tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển mạng lưới kết cấu hạ tầng thương mại bán buôn, bán lẻ, bao gồm: các loại hình chợ, các trung tâm thương mại, hệ thống các siêu thị, hệ thống các cửa hàng, hợp tác xã thương mại, dịch vụ thương mại; hệ thống đại lý thương mại, nhượng quyền thương mại và các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại khác;

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích mở rộng mạng lưới kinh doanh, phát triển các tổ chức liên kết lưu thông hàng hóa, hình thành các kênh lưu thông hàng hóa ổn định từ sản xuất đến tiêu dùng trên địa bàn thành phố;

c) Triển khai thực hiện cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và đời sống đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa trên địa bàn thành phố (như cung cấp các mặt hàng thiết yếu, hỗ trợ lưu thông hàng hóa và dịch vụ thương mại...);

d) Tổng hợp và xử lý các thông tin thị trường trên địa bàn thành phố về tổng mức lưu chuyển hàng hóa, tổng cung, tổng cầu, mức dự trữ lưu thông và biến động giá cả của các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng chính sách đối với vùng sâu, vùng xa. Đề xuất với cấp có thẩm quyền giải pháp điều tiết lưu thông hàng hóa trong từng thời kỳ.

2. Về xuất nhập khẩu:

a) Tổ chức xây dựng và thực hiện các chính sách, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển và đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa; phát triển dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn thành phố;

b) Quản lý hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thương nhân nước ngoài không có đại diện tại Việt Nam trên địa bàn thành phố.

3. Về thương mại điện tử:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng hạ tầng ứng dụng thương mại điện tử trên địa bàn thành phố;

b) Tổ chức triển khai thực hiện chính sách, kế hoạch, chương trình bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực phục vụ quản lý thương mại điện tử trên địa bàn.

4. Về xúc tiến thương mại:

a) Tổ chức xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án xúc tiến thương mại nhằm đẩy mạnh xuất khẩu, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố xây dựng và phát triển thương hiệu hàng Việt Nam;

b) Tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại, khuyến mại cho các thương nhân. 

5. Về quản lý thị trường:

a) Tổ chức thực hiện công tác quản lý thị trường trên địa bàn thành phố theo quy định của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Công Thương và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực công thương của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn thành phố; thực hiện thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật;

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan đấu tranh chống buôn lậu, buôn bán hàng nhập lậu, hàng cấm, chống sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm quy định về sở hữu trí tuệ; chống các hành vi đầu cơ, lũng đoạn thị trường, gian lận thương mại của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn thành phố.

6. Về cạnh tranh, chống độc quyền, chống bán phá giá và chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng:

a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về cạnh tranh, chống độc quyền, chống bán phá giá; chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh trên địa bàn thành phố. Đề xuất với các cơ quan có liên quan sửa đổi bổ sung các quy định, những văn bản đã ban hành không phù hợp với pháp luật cạnh tranh;

b) Được yêu cầu các tổ chức, cá nhân liên quan trong thành phố, cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc thực hiện nhiệm vụ được giao về quy định của pháp luật về cạnh tranh, chống độc quyền, chống bán phá giá và chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

c) Thu thập, xây dựng cơ sở dữ liệu, quản lý, cung cấp thông tin về doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh trên thị trường, các doanh nghiệp độc quyền có trụ sở chính trên địa bàn thành phố; về các quy tắc cạnh tranh trong hiệp hội; về các trường hợp miễn trừ.

7. Về thương mại quốc tế và hội nhập kinh tế:

a) Triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình, biện pháp cụ thể về hội nhập kinh tế, thương mại quốc tế trên địa bàn thành phố sau khi được phê duyệt;

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện kế hoạch, chương trình, các quy định về hội nhập kinh tế, thương mại quốc tế của thành phố;

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nhằm quản lý nhà nước đối với các hoạt động của thương nhân nước ngoài và các tổ chức kinh tế nước ngoài trên địa bàn thành phố.

Điều 8. Các công tác khác

1. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội, hiệp hội và tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực công thương ở địa phương theo quy định của pháp luật.

2. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Công Thương quản lý theo quy định của pháp luật.

3. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công thương theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố.

4. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực công thương đối với các Phòng Công Thương thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân quận.

5. Tổ chức thực hiện kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong công nghiệp và thương mại thuộc phạm vi quản lý của Sở; hướng dẫn thực hiện các tiêu chuẩn, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật, chất lượng sản phẩm công nghiệp; xây dựng hệ thống thông tin lưu trữ, cung cấp tư liệu về công nghiệp và thương mại theo quy định của pháp luật.

6. Triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính của Sở theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân thành phố.

7. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực công thương theo quy định của pháp luật hoặc theo sự phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố.

8. Tổ chức thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực công thương thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

9. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của các tổ chức, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố.

10. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố.

11. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển lĩnh vực công thương tại địa phương theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Công Thương.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thành phố giao và theo quy định của pháp luật.

 

Chương III

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

 

Điều 9. Lãnh đạo Sở

1. Sở Công Thương có Giám đốc và các Phó Giám đốc.

2. Giám đốc Sở Công Thương là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở, chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Ủy ban nhân dân thành phố, Hội đồng nhân dân thành phố và Bộ Công Thương theo quy định.

3. Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công; khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở.

4. Việc bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Công Thương ban hành và theo quy định của pháp luật. Việc miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách khác đối với Giám đốc và Phó Giám đốc thực hiện theo quy định của pháp luật.

5. Các chức danh khác của Sở do Giám đốc Sở bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định về phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 10. Cơ cấu tổ chức

1. Văn phòng, Thanh tra và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Công Thương.

2. Chi cục trực thuộc Sở Công Thương: Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh.

3. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Công Thương:

- Trung tâm Tư vấn phát triển công thương;

- Trường Trung học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh;

- Trung tâm Kỹ thuật Chất dẻo và Cao su;

- Thời báo Kinh tế Sài Gòn.

4. Khi cần thiết theo yêu cầu của công việc, Sở Công Thương đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét việc thành lập mới hoặc sáp nhập, giải thể các đơn vị trực thuộc Sở Công Thương.

Điều 11. Biên chế

Biên chế hành chính - sự nghiệp của Sở Công Thương do Ủy ban nhân dân thành phố giao theo quy định.

Chương IV

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 12. Đối với Bộ Công Thương

1. Sở Công Thương chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ sự chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ, chuyên môn của Bộ Công Thương, đảm bảo sự thống nhất quản lý các ngành, lĩnh vực trong cả nước và sự phân cấp quản lý của Trung ương. Sở Công Thương có trách nhiệm báo cáo tình hình hoạt động và kế hoạch định kỳ hoặc đột xuất theo quy định của Bộ Công Thương; tham dự đầy đủ các cuộc họp và tập huấn nghiệp vụ do Bộ và các cơ quan thuộc Bộ triệu tập.

2. Giám đốc Sở phải báo cáo xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Công Thương để triển khai thực hiện các chủ trương lớn của Ủy ban nhân dân thành phố có liên quan đến nghiệp vụ quản lý ngành.

3. Trường hợp Bộ Công Thương chưa nhất trí với chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố hoặc Sở Công Thương nhận thấy những chủ trương, quy định của Bộ không phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố, Giám đốc Sở phải kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kèm theo kiến nghị cụ thể để Ủy ban nhân dân thành phố làm việc với Bộ trưởng Bộ Công Thương, hoặc kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 13. Ðối với Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố

1. Sở Công Thương có trách nhiệm cung cấp tài liệu, thông tin, báo cáo phục vụ cho hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố; trả lời các chất vấn, kiến nghị của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố về những vấn đề thuộc phạm vi quản lý của ngành.

2. Sở Công Thương báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình và kết quả hoạt động của ngành; tham gia các cuộc họp do Ủy ban nhân dân thành phố triệu tập; tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quyết định, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành.

Điều 14. Đối với các sở - ngành thuộc thành phố

1. Sở Công Thương quan hệ với các sở - ngành thành phố trên nguyên tắc phối hợp công tác nhằm hoàn thành nhiệm vụ chung của thành phố và nhiệm vụ của từng cơ quan.

2. Được quyền yêu cầu các s - ngành, các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và các doanh nghiệp nhà nước cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động ngành nhằm giúp cho Sở Công Thương theo dõi, quản lý nhà nước về lĩnh vực công thương theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 15. Ðối với tổ chức Đảng và đoàn thể của thành phố

1. Sở Công Thương chịu sự lãnh đạo và chỉ đạo của Thành ủy thông qua mối quan hệ trực tiếp với các Ban thuộc Thành ủy để tiếp nhận những định hướng, chỉ đạo của Thành ủy. Sở chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của cơ quan Đảng cấp trên và những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực tài chính.

2. Sở Công Thương tạo điều kiện để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các tổ chức đoàn thể tham gia ý kiến với Sở trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ của mình.

Điều 16. Đối với Ủy ban nhân dân quận - huyện

1. Sở Công Thương hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các quận, huyện triển khai thực hiện các quyết định, chỉ thị và các văn bản chỉ đạo khác của Ủy ban nhân dân thành phố về lĩnh vực công thương.

2. Trước khi trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét giải quyết những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực công thương, Ủy ban nhân dân quận - huyện phải chủ động bàn bạc, thống nhất ý kiến với Sở Công Thương. Sở Công Thương có trách nhiệm nghiên cứu, trả lời các vấn đề do Ủy ban nhân dân quận - huyện yêu cầu.

3. Trường hợp không thống nhất ý kiến giữa Ủy ban nhân dân quận - huyện và Sở Công Thương, các bên cùng trình bày ý kiến để Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

 

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 17. Căn cứ nội dung Quy chế này, Giám đốc Sở Công Thương có trách nhiệm ban hành quy chế làm việc cho các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ; quy định cụ thể về chế độ làm việc, chế độ quản lý theo từng lĩnh vực, tổ chức sắp xếp các phòng, ban theo hướng tinh gọn, hiệu quả; bố trí cán bộ, công chức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn, bảo đảm phát huy tốt hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước mà Sở đã được phân công, phân cấp trên địa bàn thành phố.

Điều 18. Trong quá trình thực hiện, nếu xét thấy cần thiết, Giám đốc Sở Công Thương và Giám đốc Sở Nội vụ kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao./.

 

 

-----------------------------------

 

 

Điều 4. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG BAN THUỘC SỞ

 

4.1. Văn phòng

 

- Văn phòng Sở chịu sự lãnh đạo của Giám đốc Sở và chỉ đạo trực tiếp của Phó Giám đốc được phân công phụ trách;
- Văn phòng Sở có chức năng quản lý các hoạt động Văn phòng; hỗ trợ các Phòng ban và Tổ nghiệp vụ khác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; giúp Ban Giám đốc triển khai và kiểm soát việc thực hiện các chỉ đạo liên quan đến các mặt hoạt động của cơ quan Sở Công Thương.
- Văn phòng Sở được Lãnh đạo Sở phân công thực hiện một số nhiệm vụ sau:
1) Quản lý tài chính, kế toán cơ quan.
2) Giải quyết các tồn đọng trong công tác cải tạo, giải thể, sáp nhập, phá sản, sắp xếp doanh nghiệp.
3) Là thành viên (thường trực) Hội đồng Thi đua Khen thưởng của Sở. 
4) Thường trực công tác cải cách hành chính, phòng cháy chữa cháy, phòng chống lụt bão và an ninh quốc phòng.
4.2. Thanh tra
- Hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở.
4.3. Phòng Kế hoạch -Tài chính
- Phòng Kế hoạch – Tài chính có chức năng tham mưu cho Giám đốc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch và chính sách phát triển ngành công nghiệp, thương mại thành phố.
- Phòng Kế hoạch – Tài chính được Lãnh đạo Sở phân công thực hiện một số nhiệm vụ sau:
1) Tổ chức xây dựng quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình phát triển công nghiệp, thương mại thành phố.
2) Tổ chức xây dựng quy hoạch chi tiết phát triển ngành, sản phẩm công nghiệp, mạng lưới kết cấu hạ tầng thương mại bán buôn, bán lẻ trên địa bàn thành phố.
3) Tổng hợp, báo cáo, đánh giá tình hình phát triển công nghiệp, thương mại thành phố; định kỳ báo cáo đánh giá tình hình triển khai quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án.
4) Tổng hợp và xử lý các thông tin về cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng thiết yếu; đề xuất các giải pháp điều tiết lưu thông các mặt hàng thiết yếu bình ổn thị trường thành phố.
5) Nghiên cứu, dự báo cung cầu các mặt hàng thiết yếu; đánh giá, lựa chọn doanh nghiệp hàng năm tham gia tạo nguồn các mặt hàng thiết yếu bình ổn thị trường thành phố.
6) Triển khai thực hiện cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh; hướng dẫn, giúp đỡ doanh nghiệp tiếp cận cơ chế, chính sách đó.
7) Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở đối với các dự án nhóm B, C đầu tư xây dựng công trình phát triển ngành công thương trên địa bàn thành phố (trừ dự án đầu tư xây dựng công trình điện).
8) Thẩm định, trình Ban Giám đốc Sở phê duyệt dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách thành phố theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố.
9) Quản lý công tác đấu thầu thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố.
10) Hướng dẫn, kiểm tra hồ sơ và xác nhận máy chính trong dây chuyền máy móc, thiết bị toàn bộ, thiết bị đồng bộ.
11) Tổ chức đăng ký, kiểm tra, kiểm soát hoạt động nhượng quyền thương mại theo phân cấp.
12) Thực hiện các công việc khác do Ban Giám đốc Sở phân công.
4.4. Phòng Tổ chức cán bộ
- Phòng Tổ chức cán bộ là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc.
- Phòng Tổ chức cán bộ có chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc về các nghiệp vụ tổ chức, cán bộ, đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức do Sở Công Thương quản lý.
- Phối hợp với Thanh tra Sở giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định. Thực hiện các công việc khác do Ban Giám đốc Sở phân công.
4.5. Phòng Quản lý Công nghiệp
- Phòng Quản lý công nghiệp có chức năng tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo Sở về quản lý Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN- TTCN)
- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ do lãnh đạo Sở giao.
- Phòng Quản lý Công nghiệp được Lãnh đạo Sở phân công thực hiện một số nhiệm vụ sau:
1) Theo dõi hoạt động sản xuất CN-TTCN trên địa bàn thành phố (chủ yếu là CN-TTCN các quận - huyện).
2) Tham gia quy hoạch ngành và triển khai các quy hoạch ngành đã được phê duyệt (theo phân công của lãnh đạo Sở).
3) Phối hợp tham gia các quy hoạch ngành CN-TTCN và quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn quận - huyện.
4) Quản lý cụm công nghiệp địa phương.
5) Phối hợp tham gia giải quyết ô nhiễm trong doanh nghiệp Công nghiệp.
6) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các Hội, Ngành nghề trong nước (theo các Quyết định của UBND thành phố về phân công quản lý Nhà nước đối với các Hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh).
7) Phối hợp cùng các đơn vị kiểm tra năng lực sản xuất của các cơ sở Dệt - May xuất khẩu.
8) Phối hợp trong công tác khuyến công; phát triển công nghiệp trong nông nghiệp; phát triển tiểu thủ công nghiệp - làng nghề.
9) Thẩm định, kiểm tra hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh về lĩnh vực thuốc lá theo phân cấp, ủy quyền của Bộ Công Thương.
10) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Hội Nông dân thành phố theo dõi chương trình Công nghiệp hóa Nông nghiệp - Nông thôn thành phố.
11) Phối hợp trong công tác phân loại, xếp hạng thi đua các Phòng Kinh tế, Phòng Công Thương các quận - huyện và khen thưởng các doanh nghiệp công nghiệp.
12) Thực hiện các công việc khác do Ban Giám đốc Sở phân công.
4.6. Phòng Quản lý Thương mại
- Phòng Quản lý Thương mại có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước lĩnh vực thương mại trên địa bàn thành phố.
- Phòng Quản lý Thương mại được Lãnh đạo Sở phân công thực hiện một số nhiệm vụ sau:
1) Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, chương trình, kế hoạch xây dựng và quản lý hệ thống bán buôn, bán lẻ trên địa bàn thành phố gồm: các loại hình chợ, các trung tâm thương mại, hệ thống các siêu thị, hệ thống các cửa hàng, dịch vụ thương mại, hệ thống đại lý thương mại và các loại hình kết cấu thương mại khác.
2) Quản lý nhà nước đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện và hạn chế kinh doanh.
3) Theo dõi, hướng dẫn về chuyên môn cho các cơ quan chuyên môn Ủy ban nhân dân quận, huyện trong công tác quản lý nhà nước về thương mại.
4) Phối hợp với các Sở Ngành công tác quản lý Nhà nước có liên quan đến hoạt động thương mại. Thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển hệ thống chợ - siêu thị - trung tâm thương mại, kênh phân phối bán buôn bán lẻ. Triển khai thực hiện các đề án quy hoạch.
5) Phối hợp với các phòng hay các cơ quan liên quan, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
6) Thực hiện các công việc khác do Ban Giám đốc Sở phân công.
4.7. Phòng Kỹ thuật An toàn - Môi trường
- Phòng Kỹ thuật An toàn - Môi trường có chức năng chủ trì tham mưu, giúp Ban Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về kỹ thuật an toàn công nghiệp, phát triển thương mại điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý nhà nước về công thương trên địa bàn và phối hợp quản lý nhà nước về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm..
- Phòng Kỹ thuật An toàn – Môi trường được Lãnh đạo Sở phân công thực hiện một số nhiệm vụ sau:
1) Tham mưu, đề xuất, xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển các lĩnh vực được phân công trình Ban Giám đốc.
2) Tổ chức triển khai, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thực hiện các quy định pháp luật, các chương trình, kế hoạch thuộc lĩnh vực được phân công.
3) Phối hợp cùng Thanh tra Sở và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, các cơ quan trung ương thực hiện thanh tra hoặc kiểm tra các hoạt động thuộc lĩnh vực được phân công theo quy định của pháp luật.
4) Về hoá chất:
- Tiếp nhận hồ sơ khai báo đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, sử dụng hóa chất nguy hiểm.
- Lập sổ quản lý khai báo và tổng hợp tình hình, kết quả khai báo về hoá chất nguy hiểm, báo cáo định kỳ gửi Bộ Công Thương.
5) Về vật liệu nổ công nghiệp:
- Tiếp nhận đăng ký "Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp" của các doanh nghiệp hoặc các tổ chức, cá nhân, tập thể do các cơ quan trung ương hoặc các địa phương khác cấp.
- Báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan cấp trên địa bàn về số lượng, chủng loại, chất lượng và các vấn đề có liên quan vật liệu nổ công nghiệp đã sử dụng trên địa bàn.
- Phối hợp với Thanh tra Sở; các ban - ngành chức năng thành phố kiểm tra việc bảo quản và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp theo quy định.
6) Chiết nạp và kinh doanh khí đốt dầu mỏ hóa lỏng:
- Hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về chiết nạp và kinh doanh khí đốt dầu mỏ.
- Thẩm định điều kiện an toàn và tham mưu Ban Giám đốc trình Ủy ban nhân dân thành phố cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai đối với các tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền được phân công.
- Thẩm định và tham mưu cho Ban Giám đốc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng theo quy định của pháp luật.
- Phối hợp Thanh tra Sở tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật đối với các doanh nghiệp kinh doanh và chiết nạp khí đốt dầu mỏ hóa lỏng.
7) Về máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn:
- Cấp Giấy chứng nhận đăng ký sử dụng, điều chỉnh hoặc xóa đăng ký đối với các máy và thiết bị có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp theo quy định.
- Hướng dẫn, theo dõi hoạt động của các đơn vị được cấp Giấy chứng nhận đăng ký và tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương.
- Phối hợp với Thanh tra Sở; các ban - ngành chức năng của thành phố kiểm tra việc thực hiện các quy định liên quan thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương.
8) Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật:
- Tiếp nhận đăng ký và quản lý công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình chịu sự điều chỉnh của các quy chuẩn kỹ thuật thuộc phạm vi của ngành công thương.
- Theo định kỳ, lập danh sách các tổ chức, cá nhân đã đăng ký công bố hợp quy gửi cho các cơ quan liên quan.
9) Về Môi trường:
- Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công thương trên địa bàn thành phố.
- Phối hợp kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong khai thác mỏ và chế biến khoáng sản trên địa bàn thành phố.
10) Về Thương mại điện tử:
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu cho Ban Giám đốc xây dựng hành lang pháp lý trong việc triển khai ứng dụng thương mại điện tử trên địa bàn thành phố;
- Tổ chức triển khai thực hiện chính sách, kế hoạch, chương trình bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực phục vụ quản lý thương mại điện tử trên địa bàn.
11) Ứng dụng công nghệ thông tin:
- Quản trị hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin của Sở, bảo đảm hoạt động ổn định, an toàn thông suốt; tham mưu cho Ban Giám đốc về yêu cầu kỹ thuật trong việc vận hành, sữa chữa thiết bị công nghệ thông tin cho công chức, nhân viên trong Sở cụ thể:
- Quản trị hệ thống;
- Đảm bảo hoạt động các phân hệ phần mềm;
- Đối với phần mềm hệ thống: xây dựng và duy trì hoạt động trang tin điện tử và hệ điều hành tác nghiệp của Sở; xây dựng kế hoạch triển khai cung cấp các dịch vụ công qua mạng.
12) Thực hiện các công việc khác do Ban Giám đốc Sở phân công.
4.8. Phòng Quản lý Năng lượng
- Phòng Quản lý Năng lượng có chức năng tham mưu cho Giám đốc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động điện lực và năng lượng trên địa bàn thành phố.
- Phòng Quản lý Năng lượng được Lãnh đạo Sở phân công thực hiện một số nhiệm vụ sau:
1) Về điện lực:
- Tổ chức xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển điện lực địa phương bao gồm thành phố và quận, huyện thuộc thành phố trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt. Hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi và quản lý quy hoạch phát triển điện lực sau khi được phê duyệt; theo dõi việc thực hiện kế hoạch và triển khai các dự án đầu tư phát triển nguồn điện trên địa bàn thành phố;
- Xây dựng trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành và tổ chức thực hiện các quy định về quản lý điện trên địa bàn; tổ chức triển khai thực hiện các quy định về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp và các công trình điện khác trên địa bàn thành phố;
- Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế cơ sở và quản lý chất lượng công trình điện trên địa bàn thành phố theo phân cấp;
- Thẩm định, phê duyệt hồ sơ bồi thường di dời công trình điện;
- Hướng dẫn thực hiện các quy định về lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế cơ sở, dự án đầu tư, hồ sơ bồi thường di dời các công trình điện;
- Tổ chức hướng dẫn và kiểm tra việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm an toàn điện trong hoạt động điện lực và sử dụng điện; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, an toàn điện cho cán bộ, công nhân kỹ thuật thuộc các tổ chức quản lý điện trên địa bàn;
- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hoạt động điện lực và sử dụng điện;
- Cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn và thu hồi giấy phép hoạt động điện lực theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố;
- Tổ chức triển khai thực hiện phương án giá điện trên địa bàn thành phố sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định về giá bán điện đối với các tổ chức tham gia bán buôn, bán lẻ điện trên địa bàn thành phố;
- Thực hiện kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động điện lực và sử dụng điện; giải quyết các tranh chấp, khiếu nại và xử lý các vi phạm pháp luật trong hoạt động điện lực và sử dụng điện.
2) Về năng lượng mới, năng lượng tái tạo (khí sinh học, năng lượng mặt trời, năng lượng gió…):
- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch nghiên cứu, triển khai và ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo trên địa bàn quản lý;
- Tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện và nghiên cứu đề xuất các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đầu tư, khuyến khích phát triển các dạng năng lượng mới, năng lượng tái tạo theo quy định của pháp luật;
- Thẩm định, phê duyệt các dự án, đề án, luận chứng có liên quan đến công tác quản lý và phát triển các dạng năng lượng mới, năng lượng tái tạo theo phân cấp.
3) Về tiết kiệm năng lượng:
- Tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện và nghiên cứu đề xuất các chính sách, biện pháp khuyến khích, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm – hiệu quả trên địa bàn quản lý; chính sách khuyến khích sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu, đối với sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm tiết kiệm năng lượng và trang thiết bị, vật tư, dây chuyền công nghệ nhập khẩu để sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng;
- Tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện và nghiên cứu đề xuất các chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với các dự án nghiên cứu, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, dự án đầu tư sản xuất các sản phẩm tiết kiệm năng lượng hoặc dự án đầu tư nhằm mục đích tiết kiệm năng lượng;
- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ quản lý năng lượng, cán bộ tư vấn kiểm toán năng lượng, các cán bộ và nhân viên của các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất về hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;
- Đánh giá, góp ý và đề xuất các chương trình, dự án liên quan đến mục tiêu sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;
- Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố.
4) Thực hiện các công việc khác do Ban Giám đốc Sở phân công.
4.9. Phòng Xuất nhập khẩu và Xúc tiến công thương
- Phòng Xuất nhập khẩu và Xúc tiến công thương có chức năng tham mưu Giám đốc Sở quản lý nhà nước về hoạt động xuất nhập khẩu, xúc tiến công thương, quản lý cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế.
- Phòng Xuất nhập khẩu và Xúc tiến công thương được Lãnh đạo Sở phân công thực hiện một số nhiệm vụ sau:
1) Xây dựng và tổ chức triển khai các đề án, chương trình, kế hoạch, phát triển lĩnh vực xuất nhập khẩu, xúc tiến công thương trên địa bàn thành phố.
- Xây dựng kế hoạch và theo dõi thực hiện xuất, nhập khẩu hàng hóa. Tổ chức xây dựng chương trình, đề án xuất nhập khẩu hàng hóa; phát triển dịch vụ xuất nhập khẩu trên địa bàn thành phố. Tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất.
- Theo dõi hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và thương nhân nước ngoài không có đại diện thương mại tại Việt Nam theo phân cấp của Bộ Công Thương. Trển khai thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hướng dẫn và thẩm định hồ sơ "Doanh nghiệp xuất khẩu có uy tín".
- Xác nhận việc tuân thủ pháp luật phục vụ cấp thẻ doanh nhân ABTC – Thẻ đi lại của doanh nhân APEC. Tổ chức kiểm tra năng lực sản xuất của doanh nghiệp xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ. Thẩm định, cấp phép mẫu dấu nghiệp vụ giám định hàng hóa.
- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch xúc tiến nhằm đẩy mạnh xuất khẩu. Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, phát triển thương hiệu trên địa bàn thành phố.
2) Quản lý nhà nước về cấp giấy đăng ký bán hàng đa cấp, xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ triển lãm, khuyến mại.
- Hướng dẫn và theo dõi thực hiện các quy định của pháp luật về cạnh tranh, chống độc quyền, chống bán phá giá; chống trợ cấp, đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh trên địa bàn thành phố. Đề xuất cơ quan chức năng sửa đổi bổ sung các quy định, văn bản không còn phù hợp với pháp luật.
- Cấp phép, bổ sung, điều chỉnh giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp trên địa bàn thành phố, xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về doanh nghiệp hàng đa cấp. Phối hợp ngành chức năng kiểm tra, quản lý sau khi cấp phép.
- Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm, khuyến mại cho các thương nhân và phối hợp ngành chức năng tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện.
3) Phối hợp ngành chức năng triển khai phổ biến, hướng dẫn các quy định về xuất nhập khẩu, xúc tiến công thương và các cam kết về hội nhập kinh tế quốc tế.
- Tham gia xây dựng, triển khai chương trình hội nhập kinh tế, thương mại quốc tế trên địa bàn thành phố sau khi được phê duyệt.
- Phối hợp cơ quan chức năng phổ biến, tuyên truyền, các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế, các thỏa thuận hợp tác thương mại với các nước hoặc các khu vực cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.
4) Thực hiện các công việc khác do Ban Giám đốc Sở phân công.
4.10. Phòng Thị trường và Thương nhân nước ngoài
- Phòng Thị trường và Thương nhân nước ngoài có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về thị trường nước ngoài và hoạt động thương mại của thương nhân nước ngoài đặt văn phòng đại diện trên địa bàn thành phố.
- Phòng Thị trường và Thương nhân nước ngoài được Lãnh đạo Sở phân công thực hiện một số nhiệm vụ sau:
1) Về hoạt động thương mại của thương nhân nước ngoài:
- Tiếp nhận, nghiên cứu các đề nghị của các tổ chức kinh tế nước ngoài đề xuất, trình Ủy ban nhân dân thành phố các nội dung có liên quan đến việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập các hiệp hội/Chi hội doanh nghiệp nước ngoài hoạt động trên địa bàn thành phố và quản lý các hiệp hội/Chi hội này.
- Cấp phép thành lập và giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động của các văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài và các tổ chức kinh tế nước ngoài thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở; các văn phòng đại diện do các bộ, ngành trung ương cấp phép, chi nhánh của thương nhân nước ngoài và doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực thương mại trên địa bàn thành phố.
- Đầu mối quản lý toàn diện mọi hoạt động của các văn phòng đại diện, Chi nhánh thương nhân và các tổ chức kinh tế nước ngoài, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Công Thương. Kiểm tra việc đăng ký, kê khai thuế thu nhập cá nhân của các nhân sự làm việc tại văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh (theo ủy quyền của Cục thuế thành phố).
- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài theo Quyết định phân công của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
2) Về công tác thị trường nước ngoài:
- Đầu mối nghiên cứu, tổng hợp tình hình thị trường nước ngoài; quan hệ kinh tế thương mại giữa thành phố với các nước phục vụ cho công tác thông tin kinh tế đối ngoại và nhu cầu doanh nghiệp.
- Cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thành lập Văn phòng đại diện, chi nhánh ở nước ngoài cho doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực thương mại có trụ sở chính trên địa bàn thành phố.
3) Thực hiện các công việc khác do Ban Giám đốc Sở phân công.
4.11. Phòng Kinh tế tập thể
- Phòng Kinh tế tập thể có chức năng tham mưu, giúp Ban Giám đốc Sở Công Thương thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về phát triển thành phần kinh tế tập thể thuộc lĩnh vực thương mại và tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thành phố.
- Phòng Kinh tế tập thể được Lãnh đạo Sở phân công thực hiện một số nhiệm vụ sau:
1) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Sở và các cơ quan có liên quan nghiên cứu xây dựng kế hoạch, chương trình phát triển khu vực kinh tế tập thể trong lĩnh vực thương mại và tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thành phố từng thời kỳ để Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.
2) Làm đầu mối phối hợp với các Sở ngành liên quan xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trong lĩnh vực thương mại và tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thành phố.
3) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển, các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển các đơn vị kinh tế tập thể đã được phê duyệt thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương.
4) Tổng hợp tình hình phát triển kinh tế tập thể thương mại và tiểu thủ công nghiệp hàng quý/ hàng năm.
5) Phối hợp với Liên minh hợp tác xã thành phố, các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội, các Sở Ngành liên quan trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể; tuyên truyền về vị trí, vai trò của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã; xây dựng mô hình và tổng kết, phổ biến nhân điển hình tiên tiến trong khu vực kinh tế tập thể và hợp tác xã; đồng thời là đầu mối tập hợp các ý kiến vướng mắc của thành phần kinh tế tập thể và Hợp tác xã, trình Ban Giám đốc giải quyết.
6) Thu thập, xây dựng cơ sở dữ liệu về các đơn vị kinh tế tập thể trên địa bàn thành phố. Hệ thống hóa thông tin, nghiên cứu phục vụ cho việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch và chương trình phát triển kinh tế tập thể.
7) Phối hợp với các đơn vị liên quan trong Sở và các cơ quan có liên quan theo dõi, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về hợp tác xã;
8) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các chương trình hợp tác Quốc tế để hỗ trợ thành phần kinh tế tập thể phát triển.
9) Thực hiện các công việc khác do Ban Giám đốc Sở phân công.

 

 

 

 

tin xem nhiều

 

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 163 Hai Bà Trưng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+848) 3829 6322 - Fax: (+848) 3822 1778 - Email: sct@tphcm.gov.vn