Thông báo

Liên kết website Liên kết website

Một cửa điện tử

Đến tháng 12 Sở Công Thương đã giải quyết

100 %

hồ sơ đúng hạn
(Cập nhật lúc: 12/12/2017 0:0)

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Số lượt online:

 

 

Quy chế Ban biên tập Quy chế Ban biên tập

QUY CHẾ
QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN
LÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TP.HCM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 467 /QĐ-SCT, ngày 10 tháng 10 năm 2011
của Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh)

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG


 Điều 1: Địa chỉ, tên gọi Trang thông tin điện tử của Sở Công Thương TP.HCM:
        1. www.congthuong.hochiminhcity.gov.vn;
        2. Trang thông tin điện tử Sở Công Thương TP.HCM sau đây gọi tắt là Website Sở.
 Điều 2: Phạm vi và đối tượng điều chỉnh:
        1. Phạm vi điều chỉnh:
            Quy chế này quy định về quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin lên Website Sở bao gồm:
            a. Quản lý và vận hành Website;
            b. Cung cấp và cập nhật thông tin, cơ sở dữ liệu;
            c. Biên tập thông tin;
            d. Giải đáp những thắc mắc của doanh nghiệp và người dân về lĩnh vực công thương;
            e. Các công tác khác trên mạng.
         2. Đối tượng điều chỉnh:
           Quy định này áp dụng cho toàn thể cán bộ công chức Sở Công Thương và đơn vị trực thuộc Sở Công Thương.
 Điều 3: Chức năng, nhiệm vụ của Website Sở:
         1. Website Sở là nơi cung cấp, trao đổi thông tin chính thức được công khai trên mạng Internet và tích hợp các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý phục vụ cho hoạt động quản lý Nhà nước về lĩnh vực công thương trên địa bàn thành phố;
         2. Nhiệm vụ của Website Sở Công Thương: 
            a. Tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn công khai các quy định, chính sách chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quyết định của Bộ Công Thương, UBND thành phố, Sở Công Thương... liên quan đến lĩnh vực công thương và các đơn vị trực thuộc;
            b. Xúc tiến, thu hút đầu tư của các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước muốn tham gia hợp tác đầu tư, hỗ trợ thuộc lĩnh vực công thương trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
            c. Cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến các dự án, chương trình của Sở;
            d. Thông qua Website Sở, các đối tác trong và ngoài nước có thể tìm hiểu và biết thêm về ngành công thương thành phố;
            e. Đáp ứng nhu cầu hội nhập trong nước, khu vực và quốc tế về công nghệ thông tin đồng thời trao đổi các thông tin chủ yếu liên quan đến hoạt động của ngành công thương thành phố;
            f. Tạo ra một kênh trao đổi giữa Sở Công Thương và các tổ chức, cá nhân muốn tìm hiểu thông tin về lĩnh vực công thương.
 Điều 4: Quản lý Website của Sở Công Thương:
         1. Website Sở hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở;
         2. Ban Biên tập Website Sở có trách nhiệm xây dựng, quản lý, bảo đảm hoạt động thường xuyên, mở rộng và phát triển Website Sở; chịu trách nhiệm trước Giám đốc về những vấn đề liên quan đến Website Sở;
         3. Mọi hoạt động của Website Sở phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về quản lý thông tin trên mạng Internet, các quy định khác của pháp luật có liên quan và các quy định của Sở Công Thương.

CHƯƠNG II
CUNG CẤP VÀ CẬP NHẬT THÔNG TIN, DỮ LIỆU LÊN WEBSITE SỞ


 Điều 5: Nội dung thông tin, dữ liệu được cập nhật trên Website Sở:
         1. Giới thiệu chung về Sở (quá trình hình thành và phát triển, các thành tựu đạt được, chính sách và chủ trương định hướng phát triển trong tương lai, tổ chức bộ máy quản lý và điều hành của Sở...);
         2. Giới thiệu về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nuớc của Sở Công Thương;
         3. Các thông tin chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực quản lý của Sở Công Thương;
         4. Các tin tức sự kiện liên quan tới hoạt động ngành công thương thành phố;
         5. Các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản có liên quan khác về ngành công thương;
         6. Các thông tin liên quan đến các chương trình, dự án đã, đang và sẽ thực hiện của Sở;
         7. Danh mục địa chỉ thư điện tử của Ban Giám đốc, các Phòng ban và các đơn vị trực thuộc Sở;
         8. Các tin tức, sự kiện nổi bậc về các hoạt động của các Đoàn thể như: Tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên CS.HCM…
         9. Thông báo báo chí, trả lời phỏng vấn và phát ngôn chính thức của lãnh đạo Sở;
       10. Các thông tin cần thiết khác.
 Điều 6: Đơn vị cung cấp thông tin:
         1. Các phòng ban, đơn vị, CBCC trực thuộc Sở Công Thuơng;
         2. Các đơn vị có liên quan.
 Điều 7: Hình thức cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu:
         1. Quy trình cập nhật tin lên Website Sở:
             Mọi thông tin, dữ liệu được đăng tải lên Website Sở do Ban biên tập Website đảm nhiệm và được thực hiện theo các quy trình sau:
             a. Bước 1: Cung cấp thông tin:
             - Các Phòng ban, đơn vị trực thuộc, cán bộ công chức thuộc Sở tiến hành cung cấp thông tin bằng văn bản, kèm theo tệp thông tin dữ liệu (kể cả các bảng biểu, công thức, hình ảnh) và gửi trực tiếp cho thành viên Ban biên tập Website Sở tại Phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở.
             - Thành viên Ban biên tập Website Sở chịu trách nhiệm chính về nội dung thông tin mà cán bộ, công chức thuộc Phòng ban, đơn vị cung cấp.

             - Tổ Thư ký Ban biên tập có trách nhiệm tổng hợp thông tin từ các Thành viên Ban biên tập và trình Trưởng ban/ Phó ban Biên tập duyệt nội dung; hình ảnh bài viết.
              b. Bước 2: Cập nhật thông tin lên Website Sở:
             - Sau khi thông tin được duyệt, Tổ Thư ký sẽ chuyển thông tin bài biết đến Phòng Kỹ thuật – An toàn – Môi trường để chỉnh sửa mỹ thuật và đăng lên Website Sở.
         2. Quy trình giải đáp những vướng mắc của doanh nghiệp và người dân về lĩnh vực công thương:
             a. Những vướng mắc của doanh nghiệp và người dân về lĩnh vực công thương được gửi vào hộp thư điện tử của Sở (sct@tphcm.gov.vn);
             b. Tổ thư ký Ban biên tập có trách nhiệm trình Trưởng ban hoặc Phó Ban biên tập duyệt và phân công cho các phòng chức năng trả lời;
             c. Phòng chức năng có nhiệm vụ trả lời những vướng mắc và gửi về cho Thành viên Ban biên tập hoặc Tổ Biên tập để đăng tin lên Website Sở.
         3. Bộ mã tiếng Việt thống nhất dùng là mã Unicode.
 Điều 8: Thời hạn cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu:
         1. Các thông tin, dữ liệu được quy định tại Điều 5 của Quy định này phải được cung cấp ngay sau khi hoàn thành xong thông tin;
         2. Các thông tin có tính thời sự phải được cập nhật hàng ngày;
         3. Mọi sự thay đổi của nội dung các thông tin này phải được cung cấp kịp thời trước khi Trưởng ban/ Phó ban duyệt để công bố chính thức lên Website Sở.
 Điều 9: Trách nhiệm phối hợp tổ chức, cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu của các đơn vị
         1. Trách nhiệm chung của các đơn vị
             a. Các đơn vị có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời cho Ban biên tập Website Sở về nội dung thông tin, dữ liệu được quy định tại Điều 5 của Quy chế này, thuộc lĩnh vực do đơn vị quản lý; Bài viết, thông tin có thể do Phòng ban, đơn vị chủ động tiến hành cung cấp hoặc do Ban biên tập đề nghị cung cấp;
             b. Các thông tin giải đáp yêu cầu của tổ chức và cá nhân liên quan đến các hoạt động thuộc lĩnh vực nào thì đơn vị phụ trách lĩnh vực đó phải cung cấp nhanh chóng, kịp thời và chính xác theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 của Quy chế này;
             c. Các thông tin được trích từ các tài liệu khác phải ghi rõ nguồn trích dẫn;
             d. Thành viên Ban biên tập chịu trách nhiệm trước Trưởng ban/ Phó ban về những thông tin, dữ liệu thuộc lĩnh vực mà phòng ban, đơn vị cung cấp;
             e. Trưởng ban Biên tập chịu trách nhiệm chung về hoạt động của trang Website Sở.
         2. Trách nhiệm cụ thể các Phòng ban, đơn vị:
             a. Các phòng ban và đơn vị trực thuộc:
             - Có trách nhiệm cung cấp các thông tin về các lĩnh vực hoạt động, sự kiện của phòng, đơn vị phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao và phối hợp với Ban biên tập Website Sở trong công tác điều hành.
             b. Văn phòng Sở:
             - Làm đầu mối trong công tác quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin lên Website Sở. Phối hợp với Ban biên tập và các Phòng ban, đơn vị xây dựng kho thông tin, dữ liệu; tích hợp và xử lý cơ sở dữ liệu liên quan đến các hoạt động của Sở;
             - Cung cấp các qui định, huớng dẫn, văn bản, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực công thương;
             - Quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động tài chính kế toán liên quan đến hoạt động website Sở.
             c. Phòng Kỹ thuật An toàn và Môi truờng:
             - Có trách nhiệm phối hợp cùng Văn phòng trong công tác quản trị website;
             - Chịu trách nhiệm chính trong việc đảm bảo vận hành Website Sở thường xuyên và ổn định; Tham mưu và triển khai các giải pháp kỹ thuật để Website Sở có thể hoạt động ổn định;
             - Cập nhật và đưa thông tin đã được Trưởng ban/ Phó ban duyệt lên Website Sở.
             d. Thời báo kinh tế Sài Gòn:
             - Phối hợp cùng Ban Quản trị website chuyển thể ngôn ngữ tiếng Việt sang tiếng Anh.


CHƯƠNG III
CÔNG TÁC BIÊN TẬP, KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG WEBSITE SỞ


 Điều 10: Ban biên tập Website Sở Công Thương:
          1. Ban biên tập Website Sở Công Thương do Giám đốc Sở ra quyết định thành lập trên cơ sở nhân sự của các phòng ban, đơn vị trực thuộc và đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ Sở;
          2. Ban biên tập Website Sở gồm: Trưởng ban (thành viên trong Ban giám đốc), Phó ban, các Thành viên Ban biên tập (là lãnh đạo đại diện các phòng ban, đơn vị trực thuộc), Tổ thư ký (gồm 3 chuyên viên của Văn phòng và Phòng Kỹ thuật – An toàn – Môi trường).
 Điều 11: Nhiệm vụ của Ban biên tập Website Sở:
          1. Tiếp nhận, xử lý các thông tin, dữ liệu do các đơn vị gửi qua các hình thức được quy định tại Điều 9 của Quy chế này; khi cần thiết, theo yêu cầu hoạt động của Website Sở hoặc theo yêu cầu của lãnh đạo Sở, đề nghị các phòng ban, đơn vị cung cấp thông tin, dữ liệu cho Website Sở;
          2. Biên tập, xử lý các tin của các trang tin, chuyên mục và chuyên đề;
          3. Lựa chọn các thông tin để đưa tin bằng tiếng Anh trên Website Sở;
          4. Tổng hợp ý kiến của người truy cập; báo cáo lãnh đạo Sở và đề xuất biện pháp xử lý kịp thời; tổ chức trao đổi, thảo luận trên diễn đàn của Website Sở;
          5. Tổ chức mạng lưới cộng tác viên từ các đơn vị trong và ngoài Sở để cung cấp thông tin về tình hình hoạt động của các đơn vị theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Sở.
 Điều 12: Trách nhiệm của Trưởng ban, Phó ban, các Thành viên Ban biên tập, Tổ Thư ký Ban biên tập Website Sở:
          1. Trưởng ban biên tập Website Sở chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về hoạt động của Website Sở.
          2. Phó ban có trách nhiệm giúp Trưởng ban thực hiện việc điều hành các hoạt động của Ban biên tập theo sự phân công của Trưởng ban.
          3. Thành viên Ban biên tập thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng ban và thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin, biên tập nội dung và gửi tin của đơn vị mình về Tổ Thư ký; Đảm bảo các yêu cầu về nội dung, thời hạn và hình thức cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu được quy định tại Điều 6, Điều 7 và Điều 8 của Quy định này và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
          4. Tổ Thư ký có trách nhiệm tổng hợp thông tin từ các thành viên Ban biên tập và các đơn vị cung cấp trình Trưởng ban/ Phó ban duyệt trước khi đưa Phòng Kỹ thuật – An toàn – Môi trường cập nhật thông tin lên mạng; Tổng hợp và báo cáo định kỳ về hoạt động của Website Sở.
 Điều 13: Kinh phí thực hiện Website Sở:
   Kinh phí thực hiện Website Sở được cân đối trong dự toán các nguồn của Sở chi bao gồm:
          1. Chi thường xuyên cho việc duy trì hệ thống thông tin trên Internet;
          2. Chi chương trình nâng cấp và phát triển Website;
          3. Các khoản chi khác được lãnh đạo Sở duyệt theo đề nghị của Văn phòng Sở và Ban biên tập;
          4. Các khoản chi cho việc mua các thông tin và dữ liệu phục vụ hoạt động; công tác trị sự của Website;
          5. Chi nhuận bút, thù lao cho cộng tác viên, biên tập viên của Website Sở với mức chi được thực hiện phù hợp với các nhu cầu thực tế của Sở và được lãnh đạo Sở phê duyệt phù hợp các quy định hiện hành của Nhà nước và của Sở Công Thuơng.


CHƯƠNG IV
KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM


 Điều 14: Khen thưởng:
     - Cá nhân, tập thể thực hiện tốt Quy định này, có nhiều đóng góp cho hoạt động của Website Sở, tùy theo thành tích cụ thể, được khen thưởng theo quy định của Nhà nước và của Sở Công Thuơng.
 Điều 15: Xử lý vi phạm:
    - Phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở không cung cấp kịp thời các thông tin cập nhật của đơn vị mình lên Website hoặc cung cấp sai; và không đúng với các quy định của Quy chế này và các quy định của pháp luật có liên quan sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn trước Ban giám đốc Sở và các cơ quan pháp luật.

CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH


 Điều 16: Điều khoản thi hành:
          1. Quy định về quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin lên Website Sở Công Thương có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định ban hành;
          2. Trong quá trình triển khai thực hiện, căn cứ vào tình hình thực tế, Quy định này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế để đảm bảo Website Sở Công Thương hoạt động hiệu quả nhất./.

tin xem nhiều

 

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 163 Hai Bà Trưng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+848) 3829 6322 - Fax: (+848) 3822 1778 - Email: sct@tphcm.gov.vn